TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE


  • Xiaohua Tian, Shanghai Jiaotong University
  • Xiaojun Yuan, ShanghaiTech University
  • Chao Xu, Xidian University
  • Xiangping Zhai, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
  • Haijun Zhang, University of British Columbia
  • Xiaofan He, North Carolina State University
  • Huazi zhang, Huawei Technologies Co., Ltd

Cooperative partners